Kallelse Till Stockholms Internationella IK Extra Årsmöte.

Stockholm den 9 Juni 2021

Med anledning av Idrottsförvaltnings besked om aktivitetsbidrag för år 2020 Kallas alla medlemmar till klubbens extra årsmöte lördagen den 31 juli 2021 kl.18.00 genom videosamtal som administreras från klubblenskansli På Rinkebysvängen 101, i Rinkeby, 163 74 Spånga.
Dagordningen bifogas. Denna Kallelse annonseras på klubbens webbsida, skickas till samtliga medlemmar per mail och SMS, meddelas till träningsslagen genom ledarna i föreningen och anslås på klubbens anslags tavla.
Stockholms Internationella Idrottsklubbs extra årsmöte äger rum lördagen den 31 juli 2021 kl.18.00 och administreras från Stockholms Internationella IK:s Kansliet i Rinkeby på Rinkebysvängen 101.

Föredragningslista.

 1. Närvarolistan läsas upp.
 2. Extra Årsmötet öppnas.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Fastställande av röstlängden.
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika
  rösträknare.
 7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 8. Motioner och årsmötes förslag om det dyker upp.
 9. Ny Firmatecknare på Idrottsförvaltnings rekommendationer.
 10. Fastställande av balansräkningen för första halv året 2021.
 11. Revisionsberättelse.
 12. Fråga om ansvars frihet för den sittande styrelsen.
 13. Medlemsavgift och avgiftens storlek.
 14. Föreningen ska välja en kunnig och erfaren representant som kan representera föreningen i olika frågor som t.ex., idrottskonferenser, i stora idrottsarrangemang, i juridiska frågor och tvister, under olika idrottsresor till andra internationella klubbar och föreningar m.m.
 15. Val av klubbens ordförande.
 16. Val av kassör i styrelsen.
 17. Val av klubbens sekreterare.
 18. Övriga frågor.
 19. Extra Årsmötes avslutning.