Kallelse Till Stockholms Internationella IK Extra Årsmöte.

Stockholm den 9 Juni 2021

Med anledning av Idrottsförvaltnings besked om aktivitetsbidrag för år 2020 Kallas alla medlemmar till klubbens extra årsmöte lördagen den 31 juli 2021 kl.18.00 genom videosamtal som administreras från klubblenskansli På Rinkebysvängen 101, i Rinkeby, 163 74 Spånga.

Dagordningen bifogas. Denna Kallelse annonseras på klubbens webbsida, skickas till samtliga medlemmar per mail och SMS, meddelas till träningsslagen genom ledarna i föreningen och anslås på klubbens anslags tavla.
Stockholms Internationella Idrottsklubbs extra årsmöte äger rum lördagen den 31 juli 2021 kl.18.00 och administreras från Stockholms Internationella IK:s Kansliet i Rinkeby på Rinkebysvängen 101.

Föredragningslista

 1. Närvarolistan läsas upp.
 2. Extra Årsmötet öppnas.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5.  Fastställande av röstlängden.
 6.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
 7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 8. Extra årsmötet väljer ny styrelse på begäran av Idrottsförvaltningen.
 9. Extra årsmötet ska välja en ny firmatecknare på begäran av Idrottsförvaltningen.
 10. Medlemmarna bestämmer om föreningen skall fortsätta med den akuta situationen som har råddat pga. Pandemin Covid-19.
 11. Föreningen ska välja en kunnig och erfaren representant som kan representera föreningen i olika frågor som t.ex., idrottskonferenser, i stora idrottsarrangemang, i juridiska frågor och tvister, under olika idrottsresor till andra internationella klubbar och föreningar m.m.
 12. Övriga frågor.
 13. Extra Årsmötes avslutning.