Anders Nissar - Stockholms Idrottsförbund - besök till temadagen

Bild av Amanch Ranchber och Erik Hamrin Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Den 1 juli 2011 inleddes Idrottslyftet år 5, som beräknas pågå till den 31 december 2012.

Idrottslyftet föregicks av satsningen Handslaget där RF under en fyraårsperiod (2004-2007) fick en miljard kronor av regeringen för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.

Idrottslyftets syfte
Idrottslyftets övergripande syfte år 5 är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar.

För att uppnå det övergripande syftet är RF:s uppfattning att verksamheten måste utvecklas till både form och innehåll, vilket ska uppnås genom att resurser satsas på att:

Utveckla förbund och föreningar
Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
Rekrytera och utveckla ledare
Samverka med skolan och andra organisationer, t ex friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten
I allt arbete med Idrottslyftet är det viktigt att folkhälsomålen och barnrättsperspektivet beaktas.

Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt,

Mångfaldssatsning ska öppna dörrarna för fler till idrotten PDF Skriv ut
Idrotten ska vara öppen för alla. Nu startar femton idrottsföreningar satsningar på att göra sina idrotter ännu mer tillgängliga för att öka mångfalden. Det är Riksidrottsförbundet som inom den pågående barn- och ungdomssatsningen Idrottslyftet avsatt 8 miljoner kronor för föreningar som vill arbeta för att bredda sina 

verksamheter. Satsningen ska ge ökad kunskap för fortsatt mångfaldsarbete inom hela idrotten.
Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund. Det innebär att alla som vill vara med i en idrottsförening ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön och sexuell läggning. Genom den pågående satsningen på barn- och ungdomsidrott, Idrottslyftet, har tusentals föreningar på olika sätt bredda sin verksamhet.