Kallelse Till Stockholms Internationella IK Årsmöte.

Alla medlemmar kallas till klubbens årsmöte fredagen den 26 feb 2021 kl.18.00 genom videosamtal som administreras från klubblenskansli På Rinkebysvängen 101 i Rinkeby, 163 74 Spånga.
Dagordningen bifogas. Denna Kallelse annonseras på klubbens webbsida, skickas till samtliga medlemmar per mail eller SMS, meddelas till träningsslagen genom ledarna i föreningen och anslås på klubbens anslags tavla.
Stockholms Internationella Idrottsklubbs årsmöte äger rum fredagen den 26 feb 2021 kl.18.00 och administreras från Stockholms Internationella IK:s Kansliet i Rinkeby på Rinkebysvängen 101.

 1. Närvarolistan går runt.
 2. Årsmötes öppnas.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Fastställande av röstlängden.
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
 7.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Verksamhetsplan för år 2021.
 10. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 11. Fastställande av balansräkning per den 31 december 2020
 12. Revisions berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fråga om ansvarsfrihet.
 14. Motioner:
  Förslag på att kommande årsmötena skall äga någon gång mellan 1 februari och
  31 mars varje år.
 15. Medlemsavgift.
 16. Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
 17. Val av antalet ledamöter (kassör och sekreterare) till en tid av två år.
 18. Val av eventuella antal ledamöter till en tid av ett år om årsmötet anser behovet till det.
 19. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
 20. Val av ordförande samt två övriga ledamöter i valberedningen.
 21. Beslut om val av ombud till STFF-, SDF- och andra möten där föreningen har Rätt att representera med ombud.
 22. Firmatecknare för föreningen.
 23. Övriga frågor.
 24. Årsmötes avslutning.